Seile s.r.o.
U Lilky 639
26101 Příbram VI
Tel.: +420 725 903 390
E-mail: dotazy@lana-provazy.cz

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud nejsou upraveny, řídí se ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanský zákoník.

Prodávající:
Seile s.r.o.
U Lilky 639
261 01 Příbram 6
IČ:24840017
DIČ:CZ24840017
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 179224


Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 43-9851180207/0100

Kupující:
Kupující – fyzická nebo právnická osoba(dále jen koncový uživatel), který provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně.

Práva a povinnosti prodávajícího:
1. Prodávající má povinnost zrealizovat závaznou objednávku kupujícího v co nejkratším možném termínu, do 2 pracovních dnů bude potvrzena emailem.

2. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího:

1. Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží.
S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (mimo dodatečného upřesnění ceny za dopravu).

3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

4. Kupující má právo vrátit nepoškozené zboží do 14 dnů od doručení nebo jeho převzetí. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vraceného zboží v plné výši.

Objednávka zboží:

1. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (osobně) jsou považovány za závazné.

2. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých náležitostí objednávky.

3. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání, které jsou v Kč s DPH.
4. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené nebude-li dohodnuto jinak.

5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce včetně příp.expedičních a dopravních nákladů.

6. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí potvrdíme dokladem o správnosti objednávky a upřesníme termín dodání a cenu za dopravu (v určitých případech je doprava zdarma).

Bezpečnost a ochrana informací

1.Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s vyjma situace související se zajištěním distribuce a platebního styku, kterými mohou být např. dopravní společnosti, peněžní ústavy apod.

2.Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.

3.Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

Dodací podmínky:

1. Zboží je dodáváno několika způsoby, ze kterých si kupující vybere při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
2. Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím.
3. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, při objednání kupujícího. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které je oběma stranama dohodnuta nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat . Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení plné kupní ceny.
4. Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné, poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).
5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnousti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout termín náhradního plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
7. Ke každé zásilce bude přiložen nebo poslán daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.
8. V případě , že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci dle dodacích lhůt, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. V tom případě si vyžádá odsouhlasení kupujícího.
9.Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce-kupní smlouvě na jeho účet.

Platební podmínky:

1.Platbu za zboží je možné uskutečnit:
- převodem na základě zálohové faktury
- dobírkou

2.Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách
3.Ceny uvedené v ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.
4.Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
5. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti.
V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,5% za každý den prodlení.
6. Faktura vystavená na základě objednávky-kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
7. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Záruky a garance:

1. Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
3. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
5. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění občanský zákoník.
(Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců, pokud není dána výrobcem jinak. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

1. Kupující má v souladu s odstavcem 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud k takové situaci dojde, je kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.
2. Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo fax s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.
3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
4. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.
5. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.
6. Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího a na zboží, při jehož převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout.
7. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
- zboží je momentálně doprodáno
V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.

5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 1.5.2011

lana-provazy.cz | 2020 CleveroClevero - chytrý e-shop, který vás nezklame.
frame-scrollup